Image

สมาคมแม่น้ำ เพื่อชีวิต

จากปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวิน ที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยแม่น้ำในอนุภูมิภาค

our vision

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลย์ของระบบนิเวศแม่น้ำ
Image

พวกเราทำอะไรบ้าง

ส่งเสริม
สิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นตนเอง
สนับสนุน

แนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่ตั้งอยู่
บนความรู้ท้องถิ่น

คัดค้าน

ภัยคุกคามแม่น้ำและระบบนิเวศลำน้ำ
ในประเทศไทยและประเทศ
ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พวกเราทำงานร่วมกับชุมชน
Image
Image
Image
Image
ประชากรไทยจำนวนหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพา แม่น้ำ เพื่ออยู่รอด
วิจัยไทยบ้าน


เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มอำนาจของชาวบ้านในการหาหนทางเพื่อจัดการกับทรัพยากรของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

จัดการน้ำโดยท้องถิ่น


เพราะเราเชื่อว่าคนท้องถิ่นคือผู้รู้ที่ดีที่สุดดังนั้นการจัดการน้ำและสัตว์น้ำจึงควรมาจากท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ท้องถิ่นเข้มแข็งคือทางออก

พื้นฐานการรักษาทรัพยากรในพื้นที่คือคนท้องถิ่นดังนั้นเราจึงทำงานเพื่อสนับสนุนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

อ่านเพิ่มเติม
องค์กร
ที่ร่วมสนับสนุนเรา
Image
Image
Image
Image
สิ่งพิมพ์และเอกสารล่าสุด
หากสนใจ
ร่วมทำงานกับเรา
Image