eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

สมาคมฯต้านโลกร้อนพร้อมล่าหมื่นรายชื่อเสนอกฎหมายจำกัดการสร้างเขื่อน

สมาคมฯต้านโลกร้อน

21 เม.ย. 55

เพื่อดำเนินการล่ารายชื่อประชาชน 10,000 รายชื่อพร้อม ๆ กับการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อประชาชนในเวทีสัมมนาทั่วประเทศให้ได้ 13820 คนเพื่อฟ้องเพิกถอนโครงการเขื่อนแม่วงก์

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ในโอกาสที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จะได้นำทีมทนายความด้านสิ่งแวดล้อมออกไปจัดเวทีสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ กฎหมายอุทยาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่ดินกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ และจะมีการตั้งโต๊ะรับมอบอำนาจจากประชาชนทั่วประเทศ ให้ได้ 13,280 ใบมอบอำนาจเพื่อร่วมฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีและโครงการเขื่อนแม่วงก์ของกรมชลประทานด้วย ตามที่แถลงการณ์ไปแล้วนั้น

ในโอกาสการจัดสัมมนาแต่ละเวทีดังกล่าว สมาคมฯจักได้เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติจำกัดการสร้างเขื่อน พ.ศ... ให้ประชาชนร่วมลงชื่อด้วย ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 163 ซึ่งกำหนดในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายไว้โดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ การให้ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมของประชาชนที่ไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ในร่างกฎหมายดังกล่าว ได้บัญญัติความหมายของคำว่า เขื่อน ไว้คือ โครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกันที่กรมชลประทานและหรือหน่วยงานอื่นในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันหรือที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือใช้กักเก็บ รักษา ควบคุม ระบายหรือแบ่งน้ำ เพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน หรือสาธารณูปโภค และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ กับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว

โดยในเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว กำหนดห้ามหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นใดของรัฐและหรือเอกชน เสนอหรือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมการก่อสร้างเขื่อนที่มีขนาดความจุของน้ำเกินกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ห้ามก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ หรือพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่อนุรักษ์ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตามกฎหมายเพื่อการนั้น และการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมการสร้างเขื่อนทุกประเภทจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก่อนดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการหรือกิจกรรมทุกขั้นตอน และให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นก่อนดำเนินการด้วย นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา