eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ

จากการที่รัฐบาล โดย กบอ.มีแผนการจัดการน้ำ โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องแผนแม่บทการจัดการน้ำ และโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ มีข้อสังเกตต่อการจัดเวทีครั้งนี้ ว่า

๑.     ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก ในโมดูล A๑ จำนวน ๒ โครงการคือ เขื่อนน้ำงิม อ.ปง  และเขื่อนแม่น้ำยมตอนบน อ.เชียงม่วน ซึ่งในเวทีครั้งนี้ได้มีการเชิญผู้เข้าร่วม และกล่าวถึงแต่เฉพาะเขื่อนน้ำงิม ไม่มีการกล่าวถึง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนแม่น้ำยมตอนบน ถึงแม้จะก่อสร้างในพื้นที่ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ แต่บริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนครอบคลุมถึงพื้นที่ต.บ้านมาง ต.บ้านสระ และ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

๒.   การตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมของนักวิชาการที่มีส่วนร่วมในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ของรัฐบาล โดยเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบคณาจารย์และนักวิชาการในสังกัดที่เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งคณะวิทยากรดังกล่าวขาดความเป็นกลางทางวิชาการ กีดกันกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมเวที และไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดพะเยา  รวมถึงภาพรวมของโครงการ

๓.    เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน ภายใต้แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า ไม่เอา ๒๑ เขื่อน เหมาเข่ง ไม่เอาพรบ.นิรโทษกรรม เหมาเข่ง ซึ่งได้รวมไปถึงการกู้เงิน ๓.๕ แสนล้านบาท เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย

ด้วยจิตคารวะ

เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา