eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

คำประกาศห้วยตั้ง

เราเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน.) อันประกอบด้วยประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในภาคเหนือ ทั้งเขื่อนห้วยตั้ง   เขื่อนแก่งเสือเต้น   เขื่อนแม่แจ่ม   เขื่อนแม่ขาน   เขื่อนคลองชมพู   เขื่อนโป่งอาง   โครงการผันน้ำลุ่มน้ำป๋าม และเขื่อนน้ำงีม ที่มารวมกันในวันนี้พร้อมด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ศิลปิน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต่างตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการน้ำโดยภาคประชาสังคมโดยเฉพาะประชาชนเจ้าของแม่น้ำ   เราประชาชนผู้จะได้รับผลกระทบจากการจัดการที่ไม่เป็นธรรมและขาดการมีส่วนร่วมได้ลุกขึ้นมาปกป้องแม่น้ำของตนเองมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง      ในวันนี้เราขอประกาศว่า

  1. เราจะร่วมกันปกป้องแม่น้ำของเราเพื่อลูกหลานให้ถึงที่สุด
  2. เราจะไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดๆที่จะปัดฝุ่นเอาโครงการ 3.5 แสนล้านขึ้นมาดำเนินงาน
  3. เราจะร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการน้ำ   เช่น   พัฒนาศักยภาพและบทบาทของเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ(คปน.)ให้เป็นหนึ่งในกลไกการจัดการน้ำ
  4. เราจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกฎหมายอีไอเอ/อีเฮชไอเอ
  5. เราจะร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการทรัพยากรด้านอื่นๆทั้งดิน น้ำ ป่า เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรที่มาจากประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนต่อไป

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ
บ้านป่าพูล ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
19 มกราคม 2557

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา