eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ค่ายเยาวชนรักษ์สาละวิน
20-22 เมษายน 2552

เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2552 ที่ผ่านมาโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ และโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YT) ได้จัดค่ายเยาวชนรักษ์สาละวินขึ้นที่บ้านสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเยาวชนในลุ่มน้ำสาละวินจากบ้านห้วยแห้ง จอสิเดอ ห้วยโผ แม่สามแลบ สบเมย แม่ก๋อน ท่าตาฝั่ง โกง่อคี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยาวชนจากอำเภอสะเมิง แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมค่ายทั้งหมด 85 คน โดยเป้าหมายค่าย 3 ข้อ คือ

  1. เยาวชนที่เข้าร่วมรู้จักปัญหาของตนเองและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนในลุ่มน้ำสาละวิน
  3. เกิดแกนนำเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนที่ปฏิบัติการเพื่อชุมชน
  1. อ่านบทความ ค่ายแรกที่สบเมย

    

   

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา