สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต คือใคร?

Image
Image
วิสัยทัศน์

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลย์ของระบบนิเวศแม่น้ำ

ความเป็นมา

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต หรือ Living River Siam Association เดิมชื่อ เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Rivers Network) หรือที่เรียกกันย่อๆว่า "ซีริน" (SEARIN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2542 ซึ่งตรงกับวันหยุดเขื่อนโลกเพื่อปกป้อง แม่น้ำและชีวิต ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตามทะเบียนเลขที่ 2487 ต่อมาจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ 21 ธันวามคม 2555 ตามทะเบียนเลขที่ 20/2555

องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตก่อตั้งโดยนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวิน ที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยแม่น้ำในอนุภูมิภาคนี้โดยเฉพาะชนพื้นถิ่น

พันธกิจ

หน้าที่ขององค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตคือ การปกป้องแม่น้ำและระบบนิเวศ ปกป้องสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาทรัพยากรน้ำขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขง และสาละวินซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของอนุภูมิภาค

ส่งเสริม
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นตนเอง

ยุทธศาสตร์

ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
  • สนับสนุนการจัดการน้ำโดยชุมชนท้องถิ่น บนฐานของความรู้และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น

วิจัยไทยบ้าน

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มอำนาจของชาวบ้านในการหาหนทางเพื่อจัดการกับทรัพยากรของชุมชน

จัดการน้ำ
โดยท้องถิ่น


เพราะเราเชื่อว่าคนท้องถิ่นคือผู้รู้ที่ดีที่สุดดังนั้นการจัดการน้ำและสัตว์น้ำจึงควรมาจากท้องถิ่น

ท้องถิ่นเข้มแข็งคือทางออก

พื้นฐานการรักษาทรัพยากรในพื้นที่คือคนท้องถิ่นดังนั้นเราจึงทำงานเพื่อสนับสนุนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

กรรมการที่ปรึกษา

รายชื่อด้านล่างนี้คือคณะกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติกรรมการที่ปรึกษา
ศ.สุริชัย หวันแก้ว
ศ.สุริชัย หวันแก้วกรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์
รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์กรรมการที่ปรึกษา 
นิวัฒน์ ร้อยแก้ว
นิวัฒน์ ร้อยแก้วกรรมการที่ปรึกษา 
หาญณรงค์ เยาวเลิศ
หาญณรงค์ เยาวเลิศกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสมาคม

รายชื่อด้านล่างนี้คือคณะกรรมการของสมาคม
สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา
สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นายกสมาคม
สายัณน์ ข้ามหนึ่ง
สายัณน์ ข้ามหนึ่ง กรรมการ
สมเกียรติ มีธรรม
สมเกียรติ มีธรรมรองนายกสมาคม
ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น
ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น เลขานุการและผู้อำนวยการ
ดร.สหัทยา วิเศษ
ดร.สหัทยา วิเศษ กรรมการ

เจ้าหน้าที่

รายชื่อด้านล่างนี้คือเจ้าหน้าที่ของสมาคม
ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น
ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น ผู้อำนวยการ
สายัณน์ ข้ามหนึ่ง
สายัณน์ ข้ามหนึ่ง รองผู้อำนวยการ
ประภาภรณ์ แปงเขียว
ประภาภรณ์ แปงเขียวเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและธุรการ
จันทร์นภา คืนดี
จันทร์นภา คืนดีเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
พิศณุกรณ์ ดีแก้ว
พิศณุกรณ์ ดีแก้วเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

องค์กร ที่ร่วมสนับสนุนเรา

Image
Image
Image
Image

การปกป้องแม่น้ำ
คืองานสำคัญของชุมชน

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลย์ของระบบนิเวศแม่น้ำ