เกี่ยวกับสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

head5 fisherman

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต หรือ Living River Association (LRA) เดิมชื่อ เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southeast Asia River Network (SEARIN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2542 ซึ่งตรงกับวันหยุดเขื่อนโลกเพื่อปกป้อง แม่น้ำและชีวิต ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตามทะเบียนเลขที่ 2487 ต่อมาจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ 21 ธันวามคม 2555 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตก่อตั้งโดยนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวิน ที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยแม่น้ำในอนุภูมิภาคนี้โดยเฉพาะชนพื้นถิ่น

กรรมการที่ปรึกษา    

 1. ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ                  
 2. ศ.สุริชัย หวันแก้ว
 3. รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ 
 4. นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว
 5. นายหาญณรงค์  เยาวเลิศ

คณะกรรมการสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต 

 1. นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา     นายกสมาคม
 2. นายสมเกียรติ มีธรรม     รองนายกสมาคม
 3. ดร.สหัทยา วิเศษ     กรรมการ
 4. นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง     กรรมการ
 5. นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น     เลขานุการและผู้อำนวยการ

เจ้าหน้าที่

 1. นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น     ผู้อำนวยการ
 2. นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง     รองผู้อำนวยการ
 3. นางสาวจันทร์นภา คืนดี     เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
 4. นางสาวประภาภรณ์ แปงเขียว     เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและธุรการ
 5. นายพิศณุกรณ์ ดีแก้ว     เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top