Image

ชื่อลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำยม

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆ โดยจะเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาที่อยู่ในลุ่มน้ำยม อย่างเช่นโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

สื่อจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

สื่อจากสำนักข่าว


ข้อมูลพื้นฐาน

ลุ่มน้ำยมเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำสำคัญของภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ลุ่มน้ำยมมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำในจังหวัดแพร่ และไหลผ่านจังหวัดต่าง ๆ ก่อนจะบรรจบกับแม่น้ำน่านในจังหวัดพิจิตร

ลุ่มน้ำยมมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านเกษตรกรรม การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ น้ำจากแม่น้ำยมถูกใช้ในการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการใช้น้ำในครัวเรือนและการผลิตน้ำประปาของชุมชนในพื้นที่

ลุ่มน้ำยมยังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำหลากหลายชนิด รวมถึงมีพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าชายเลนที่มีความสำคัญ พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงาม เช่น น้ำตกและอุทยานแห่งชาติ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

โครงการพัฒนาในลุ่มน้ำยมที่ทางสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตได้เฝ้าติดตามมีทั้งหมด 2 โครงการประกอบไปด้วย

  1. โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น
  2. โครงการเขื่อนแม่มอก 

โดยรายละเอียดเบื้องต้นของทั้ง 2 โครงการสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากแผนที่ด้านข้าง


สื่อจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

เนื้อหาด้านล่างนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. สรุปกิจกรรมและภาพถ่าย
  2. บทความโดยสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
  3. ข่าวและรายงานโดยโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต รวมถึงแถลงการณ์และจดหมาย
อ่านทั้งหมด

สื่อจากสำนักข่าว

ด้านล่างนี้จะเป็นเนื้อหาที่ทางสมาคมรวบรวมหรืออ้างอิงมาจากผู้ผลิตสื่อที่กล่าวถึง

  1. โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น
  2. โครงการเขื่อนแม่มอก