งานของเรา

โครงการในปัจจุบัน 

  1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในภาคเหนือ (Strengthening Local Community Networks for Restoration of Fish Habitats in Northern Thailand) สนับสนุนโดย Critical Ecology Partnership Fund (CEPF)   logo cepf     logo iucn
  2. โครงการอนุรักษ์แลฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในแม่น้ำโขงและอิงตอนล่างในจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องมือและกลไกท้องถิ่น (Restoration and Protection of Fish Habitats in the Mekong and Lower Ing Rivers in Chiang Rai Province by Local Tools and Mechanisms) สนับสนุนโดย Synchronicity Earth (SE)     logo se
  3. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง (Strengthening Networks of Mekong Local Communities)  สนับสนุนโดย  MacArthur Foundation   logo macarthur

งานที่ผ่านมา

 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top