งานด้านต่างๆ ที่เราทำ

งานของสมาคม

สำหรับสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต งานที่เราทำน้้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็นอย่างน้อย 4 ด้านหลักๆ ดังนี้

วิจัยไทบ้าน
การจัดการน้ำและสัตว์น้ำโดยท้องถิ่น การเสริมสร้างเครือข่ายและกลไกท้องถิ่น เขื่อนขนาดใหญ่
โครงการในปัจจุบัน

Image

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง

(Strengthening Networks of Mekong Local Communities) สนับสนุนโดย MacArthur Foundation

โครงการอนุรักษ์แลฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในแม่น้ำโขงและอิงตอนล่างในจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องมือและกลไกท้องถิ่น

(Restoration and Protection of Fish Habitats in the Mekong and Lower Ing Rivers in Chiang Rai Province by Local Tools and Mechanisms) สนับสนุนโดย Synchronicity Earth (SE)
Image

โครงการที่ผ่านมา

Image

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในภาคเหนือ

(Strengthening Local Community Networks for Restoration of Fish Habitats in Northern Thailand) สนับสนุนโดย Critical Ecology Partnership Fund (CEPF) 

งานของเรา คือการช่วยให้ชุมชนปกป้องแม่น้ำ

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลย์ของระบบนิเวศแม่น้ำ
Image