แม่น้ำอิง

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆโดยจะเกี่ยวข้องกับแม่น้ำอิง ที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำยมตอนบน

ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำอิง

ป่าชุ่มน้ำ

 2564 06 10 Research report on otters in the lower Ing River


 2564 04 Cover A complete local research report Guidelines for accessing protecting and restoring wetlands by local communities in the lower Ing River basin Chiang Rai


report wetland forest2020 


บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

2563 07 Ban Thung Ngew Wet Forest Plant Research Report


2563 07 08 Report on the structure of the forest at Ban Huai So Kaset Somboon


บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 19 และ บ้านห้วยซ้อหมู่ 2 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

2563 07 08 Report on the structure of the forest at Ban Huai So Kaset Somboon


บ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลตป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

2563 06 26 Report on the forest structure of Ban Pa Kha


2562 06 25 Report of fishing tools at Ban Thung Ngew


บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

2561 12 17 Report on the forest structure of Ban Thung Si Kerd


2560 02 26 Ban Sa va Wet Forest Structure Report


บ้านต้า หมู่ 10 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

2559 09 Ban Ta Wet Forest Structure Report


บ้านบุญเรือง หมู่ 2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 2558 05 Report on the study of forest structure and carbon at Ban Boon Rueang


เขตเศรษฐกิจพิเศษกับป่าชุมน้ำบ้านบุญเรือง


สวนกล้วยจีนในลุ่มน้ำอิง


โครงการเครือข่ายเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาลุ่มน้ำอิง


อื่นๆ