eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
Share |
 

แนะนำหนังสือน่าอ่าน

แม่น้ำ เขื่อน และพลังงาน

นิเวศวิทยาการเมืองของการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ในประเทศไทย: กรณีศึกษาโครงการ เขื่อนแก่งเสือเต้น

โดย  ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กันยายน 2543

ดาวน์โหลดหนังสือ (ฐานวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

ธรรมาภิบาลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย : ตัวชี้วัดเพื่อรังสรรค์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และส่งเสริมระบบการรับผิดต่อสาธารณะ

เดชรัต สุขกำเนิด และคณะ, 2549

เปิดอ่านออนไลน์ (e-book)

สาละวิน : บันทึกแม่น้ำและชีวิต ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ,  2550

แม่น้ำแห่งชีวิต

ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2552

วิเคราะห์ : ร่างกฏหมายน้ำ

กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ, 2546

สิทธิเกี่ยวกับน้ำ : คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ลำดับที่ 15 ว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับน้ำ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546

 

การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ กรณีศึกษาเขื่อนปากมูล

พัชรินทร์ ลาภานันท์ และคณะ, 2544

เขื่อนและการพัฒนา : กรอบใหม่สำหรับการตัดสินใจ

คณะกรรมาธิการเขื่อนโลก, 2543

น้ำ 1360

ยศ สันตสมบัติ, 2537

ป่าบุ่งป่าทาม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เขื่อนท่าซาง : คุกคามชุมชนรัฐฉานในไฟสงคราม

องค์กรสิ่งแวดล้อมสภาวะแห่งรัฐฉาน, 2552

 

การสร้างเขื่อนภายใต้รัฐบาลทหารพม่า : ประสบการณ์จาก โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในรัฐคะเรนนี จากน้ำตกลอปิต๊ะถึงแม่น้ำสาละวิน

กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาของคะเรนนี, 2549

 

ความรู้ท้องถิ่นกับการจัดการน้ำ

วิจัยอีสาน : วิธีวิทยากับการศึกษา พลังทางสังคมในภาคอีสาน

พัฒนา กิติอาษา, 2546

นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น กับการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำโขง : กรณีพื้นที่แม่น้ำของ-ล้านนา

โครงการสื่อชุมชนลุ่มน้ำโขง และเครือข่าย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง-ล้านนา

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : สื่อความหมายผ่านฐานคิด และประสบการณ์

กชกร ชิณะวงศ์ (บก.), 2548

3 ทศวรรษ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน

บำรุง บุญปัญญา, 2549

ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยศ สันติสมบัติ, 2542

 

 

ภาษาอังกฤษ

Development Disaster: A Japanese- Funded Dam Project in Asia

Rivers Watch East and Southeast Asia (RWESA), International Rivers Network, and Friends of the Earth Japan

March 2003

Download

Shadow On The Mun

Keppelmanm, Leavell, Mangis, Scott, and Streckfus

Water Privatisation in Thailand

Montree Chantawong [et al.], 2002

Download

Damming at Gunpoint: Burma Army Atrocities Pave the Way for Salween Dams in Karen State

Karen Rivers Watch, 2004

Silenced Rivers: The Ecology and Poli of Large Dams

Patrick McCully, 1996

ADB and the Greater Mekong Subregion Program: Hydropower

Both ENDS, factsheet, 26 april 2011 (2 pagina's)

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา