eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

จดหมายเปิดผนึก
วันหยุดเขื่อนโลก 14 มีนาคม 2552
ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จากคำประกาศยืนยันการมีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์  และวิถีชีวิตของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน ณ เมืองคิวริทิบา ประเทศบราซิล เมื่อวันที่14 มีนาคม 2540 ซึ่งมีประชาชน จาก 20 ประเทศเป็นตัวแทนองค์กรประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนและผู้ต่อต้านภัยจากเขื่อน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของความทุกข์ทรมานจากการสูญเสีย และการที่ต้องเผชิญกับการคุกคามอันเนื่องมาจากเขื่อน การประกาศเพื่อรวมตัวกันทั่วโลกท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม ได้บอกถึงการต่อสู้ของพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อยุติยุคสมัยแห่งการสร้างเขื่อนที่นำไปสู่หายนะ และเพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางเลือก ในการจัดหาพลังงานและการจัดการน้ำที่มีความยุติธรรม ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ภายใต้คำขวัญ "น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย"

ประเทศไทยได้เข้าร่วมประกาศยืนยันการมีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์  และวิถีชีวิตของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน ร่วมกับเพื่อนสมาชิกจากประเทศต่างๆ สร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติให้มีพลังในการเคลื่อนไหว เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาองค์กรพันธมิตรผู้คัดค้านเขื่อน ที่มาจากตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนในนามของสมัชชาคนจน ตัวแทนนักสิ่งแวดล้อมจากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรนักศึกษา นักวิชาการและศิลปิน ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ที่จะหยุดการสร้างเขื่อนทุกเขื่อนร่วมกัน รวมถึงการฟื้นฟูหรือจ่ายค่าชดเชยย้อนหลัง สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนที่สร้างไปแล้ว และฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหายจากการสร้างเขื่อน

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์การผลักดันการสร้างเขื่อนภายในประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลักดันสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน การผันน้ำข้ามลุ่ม และเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้าน  โดยผ่านการอ้างถึงความต้องการทางพลังงานในภูมิภาคอาเชียน และการคาดการความต้องการพลังงานที่สูงเกินความจำเป็น โครงการต่างๆที่ถูกนำเสนอไม่เคยคำนึงถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนที่จะได้รับผลกระทบ

ท่ามกลางตัวอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเขื่อนปากมูน เขื่อนราษีไศล ยังไม่มีการเยียวยาฟื้นฟูต่อชีวิตชาวบ้าน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบท้ายน้ำที่เกิดจากเขื่อนในประเทศจีน ที่ทำลายและก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนในประเทศท้ายน้ำหลายประเทศในลุ่มน้ำโขง ฉะนั้นกลุ่มประเทศต่างๆหรือบริษัทสร้างเขื่อนต้องปฏิบัติตามข้อเสนอของ WCD อย่างเคร่งคัดเพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และโปร่งใสทุกขั้นตอน

ดังนั้นในวันที่ 14 มีนาคมนี้เป็นวันหยุดเขื่อนโลก และเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคำประกาศวันหยุดเขื่อนโลก พวกเราในนามคนรุ่นใหม่ภาคเหนือ ได้ตระหนัก ห่วงใย และเห็นความสำคัญในการปกป้องแม่น้ำเพื่อให้แม่น้ำไหลอย่างอิสระไร้ซึ่งสิ่งพันธนาการที่คุกคามต่อแม่น้ำทั่วโลก

 เราขอประกาศให้ยุติการสร้างเขื่อนทำลายแม่น้ำทั่วทุกสายบนโลกใบนี้  

 "น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย"

หยุดสร้างเขื่อนใหม่ แก้ไขเขื่อนเก่า

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา