eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ สมัชชาคนจน

ขอประนามพฤติกรรม กลับกลอก หมกเม็ด ลักไก่เขื่อนโป่งขนเพชร ผ่าน ครม.

วันพุธที่ 29 กันยายน 2542

                จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนโป่งฃุนเพชร จ.ชัยภูม ในวันอังคารที่ผ่านมา โดยการยก เลิก มติคณะรัฐมนตรีเดิม 2 มติ คือ มติ ครม.วันที่ 22 เมษายน 2539 ในสมัยรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา ที่ให้ชลอการดำเนินการโครงการ เขื่อนโป่งขุนเพชรไว้ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 เมษายน 2540 ในสมัยรัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธ ที่ให้ชลอการดำเนินการโครงการฯ และ มีการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาศึกษาผลกระทบ และจัดกระบวน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการฯ

                และรัฐบาลชุดปัจจุบัน ยังได้มีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 ธันวาคม 2540 รับรองมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่ได้มี มาต่อสมัชชา คนจน ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาสานต่อการแก้ไขปัญหามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะ กรรมการกลางดังกล่าวได้มีการ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในพื้นที่หลายต่อหลายครั้ง และรายงานความคืบหน้าให้กับนายก รัฐมนตรี ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการทราบเป็นระยะ สืบเนื่องมา

                คณะกรรมการกลางดังกล่าวได้เตรียมการจัดทำประชาพิจารณ์ ในกรณีเขื่อนยังไม่สร้างทั้ง 4 เขื่อน ซึ่งเขื่อนโป่ง ขุนเพชร เป็น หนึ่งใน 4 เขื่อน ที่ได้รับมอบหมายภาระกิจจากนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย หากแต่คณะรัฐมนตรีได้ ลักไก่ อนุมัติให้ดำเนินการก่อ สร้างเขื่อนโป่งขุนเพชรได้ โดยกระบวนการการศึกษาและกระบวนการการมีส่วนร่วมของ ประชาชนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งด้านหนึ่งมา จากการที่รัฐบาลไม่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำประชาพิจารณ์ด้วย

                สมัชชาคนจน เห็นว่า การลักไก่นำเรื่องโครงการเขื่อนโป่งขุนเพชรผ่านการอนุมัติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการ ก่อสร้างได้นั้น นอกจากจะเป็นการผิดข้อตกลงที่มีต่อสมัชชาคนจนแล้ว ยังเป็นการไม่เคารพมติเดิมที่ตนได้มีมติรับรอง และตั้งคณะกรรมการกลางขึ้น มาศึกษาเพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริง สมัชชาคนจนจึงขอประนามนายกรัฐมนตรี และคณะ รัฐมนตรี ที่ร่วมกันกลับกลอก หมกเม็ด ลักไก่ อนุมัติกาดำเนินการก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชรในครั้งนี้

                สมัชชาคนจน ขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชรใน ครั้งนี้ เพื่อ รอผลการศึกษาของคณะกรรมการกลางที่ดำเนินการมาใกล้สำเร็จแล้ว และเรียกร้องให้รัฐบาสนับสนุนงบประ มาณในการดำเนินการจัด ทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญ ที่ให้สิทธิประชา- ชนในการ ดูแล รักษา และปกป้อง ทรัพยากร และเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวางเช่น โครงการเขื่อนโป่งขุนเพชรนี้ และขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการโครงการเขื่อนโป่งขุนเพชรนี้อย่าง ใกล้ชิด

                สมัชชาคนจนขอยืนยันว่าเราจะคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีอัปยศนี้ จนถึงที่สุด

ด้วยจิตคารวะ

สมัชชาคนจน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา