eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ที่ สคจ. 33 / 2542

วันที่ 4 ตุลาคม 2542

เรื่อง        ขอให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง และเร่งทำประชาพิจารณ์

เรียน       ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผ่านนายอำเภอโขงเจียม

                จากการที่มีข่าวปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติครม.วันที่ 28 กันยายน 2542 อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน โป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ  โดยการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม 2 มติ คือ มติ ครม.วันที่ 22 เมษายน 2539 ในสมัยรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา ที่ให้ ชลอการดำเนินการโครงการเขื่อนโป่งขุนเพชรไว้ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 เมษายน 2540 ในสมัยรัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธ ที่ให้ชลอการดำเนิน การโครงการฯ โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีนักวิชาการที่เป็นกลางขึ้นมาศึกษาผลกระทบ และจัดกระบวนการให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน โครงการฯ

                และรัฐบาลชุดปัจจุบัน ยังได้มีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 ธันวาคม 2540 รับรองมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่ได้ ทำไว้กับสมัชชาคนจน ต่อ มาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง (คณะกรรมการ 4 เขื่อน) ขึ้นมาสานต่อการ แก้ไขปัญหามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกลางดังกล่าว ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในพื้นที่หลายครั้ง และรายงานความคืบหน้าให้กับนายกรัฐมนตรี ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการทราบเป็นระยะ สืบเนื่องมา

                แต่ในวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ครม. ได้มีมติตามข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าให้มีการดำเนินการ ก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร โดยยกเลิกการดำเนินงานของคณะกรรมการ 4 เขื่อน สมัชชาคนจนได้ประสานงานกลับไป ยังสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีก็ปรากฏว่ายังมีความ สับสน ทำให้เกิดความกดดันต่อชาวบ้านที่ยังรอคอยการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นสมัชชาคนจนจึงขอเรียกร้องต่อ ฯพณฯ ดังต่อไปนี้

1. ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดส่งมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2542 มาทางโทรสารผ่านที่ว่า การอำเภอโขงเจียมภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2542 ในเวลาราชการ

2. สมัชชาคนจนขอให้รัฐบาลดำเนินการตามมติครม. วันที่ 22 เมษายน 2539 และวันที่ 29 เมษายน 2540

3. ให้เร่งจัดสรรงบประมาณในการทำประชาพิจารณ์ 4 เขื่อน โดยเร่งด่วน

4. ขอให้ยกเลิกมติ ครม. วันที่ 21 เมษายน 2541

5. ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนอย่างเร่งด่วน

                จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจริญ  สีหาธรรม)

ตัวแทนสมัชชาคนจน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา