eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ปลาบึก


ปลาบึก ๑ ใน ๗ ตัวที่ถูกจับถูกชำแหละขาย ที่เชียงของ หลังการผสมเทียมล้มเหลว

 

ปลาบึกเป็นปลาน้ำจืดอพยพที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งของโลก มีถื่นกำเนิดเฉพาะในลุ่มน้ำโขงเท่านั้น โดยปลาบึกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้คือมีน้ำหนัก ๒๘๒ กิโลกรัมและยาวสุด ๓ เมตร

การที่ปลาบึกเป็นปลาหนังอพยพที่ใหญ่ที่สุดชนิด หนึ่งของโลกและมีถิ่นอาศัยเฉพาะแม่น้ำโขง ทำให้ปลาบึกเป็นสัญญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และ ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำโขง การลดลงของจำนวนประชากรปลาบึกตามธรรมชาติ (Wild Giant Catfsih) จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของ ระบบนิเวศน์แม่น้ำโขงที่ประชาชนมากกว่า ๖๐ ล้านคนได้พึ่งพาโดยเฉพาะการทำ ประมงทั้งเพื่อการยังชีพและเชิงพาณิชย์

ปัจจุบัน การศึกษาเรื่องปลาบึกยังไม่เป็นระบบ ในประเทศไทย จะเน้นไปที่การผสมเทียมและการเพาะเลี้ยง เป็นหลัก ส่วนการศึกษาวงจรชีวิตตามธรรมชาติของปลาบึกในแม่น้ำโขงนั้นยังไม่มี โครงการที่ศึกษาธรรมชาติของปลาบึกที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันคือ การเฝ้าติดตามการอพยพของปลาบึกที่ทะเลสาบเขมรโดย Zeb Horgan ซึ่งมุ่งไปที่การศึกษาการอพยพของปลาบึก ควบคู่ไปกับการศึกษาปลาหนังชนิดอื่นๆ(Catfish) ที่มีการอพยพและมีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจ

หากมีการศึกษาธรรมชาติของปลาบึกซึ่งเป็นปลาหนังอพยพ ที่ใหญ่ที่สุดยังจะทำให้เป็นข้อมูลฐานที่สำคัญ ในการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจ ปลาหนังอพยพชนิดอื่นๆ ในแม่น้ำโขง เพราะปลาหนังอพยพมีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ ของชุมชนประมงในลุ่มน้ำโขงเป็นอย่างสูง

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา