eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication

 

ปัญหาและความเป็นจริงของ เขื่อนเทินหินบูน

รายงานการศึกษา เรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ของโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเทินหินบูน ในประเทศลาว

“ตั้งแต่ปิดเขื่อนมาปีนี้น้ำในแม่น้ำลดลงต่ำสุดเท่าที่เคยเห็นมาในฤดูนี้
ปลาที่เคยอยู่ในแม่น้ำมันหนีลงไปแม่โขงหมดแล้ว”

 

โดย.   Bruce Shoemaker 
เมษายน  2541

แปลและเรียบเรียง โดย ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น

 

 

สารบัญ

                บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

                1.บทนำ

                2.ผลกระทบของโครงการ  

                                - พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเทินตอนล่าง ( กะดิ่ง )  

                                - พื้นที่อ่างเก็บน้ำ         

                                - พื้นที่บริเวณแม่น้ำไฮและแม่น้ำหินบูนตอนล่าง   

                                - มาตรการการอพยพ : การจัดสรรที่ดินทำกิน หรือเพียงแค่การย้าย

                3.มาตรการการลดปัญหาผลกระทบและการจ่ายค่าชดเชย   

                                - สำนักงานคณะกรรมการการจัดการสิ่งแวดล้อม

                                - โครงการพัฒนาชนบทและจัดการการประมง 

                                - การเปรียบเทียบกับกรณีเขื่อนปากมูล 

                4.บทสรุป 

                ภาคผนวก 1.         - รายละเอียดและความเป็นมาของโครงการ

                                            - โครงสร้างทางการเงิน

                               2.          อักษรย่อ ชื่อย่อ และอภิธานศัพท์

 

 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา