eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ เครือข่ายประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสาน (ฉบับที่ 3)


ชี้แจงเพื่อความเข้าใจต่อ เวทีประชุมด้านน้ำของประชาชน


18 พฤษภาคม 2556

ตามที่มีกระแสข่าวจากสื่อต่างๆหลายกระแสซึ่งได้สร้างความสับสนให้กับสังคม โดยเฉพาะกับชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่ากิจกรรมที่เครือข่ายประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสานจะจัดขึ้นนั้น เป็นการประท้วงที่จะสร้างความรุนแรงและเสียหายใหญ่โต     ทางเครือข่ายฯ ขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นเป็นการประชุมขนาดเล็ก อย่างสงบและไม่มีเหตุผลทางการเมืองแอบแฝง ตามสิทธิเสรีภาพของประชาชน ของกลุ่มชาวบ้านในภาคเหนือและอีสาน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการจัดการน้ำ นักวิชาการ รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องการจัดการน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับปากท้องและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อาศัยหาอยู่หากินตามลุ่มน้ำต่างๆ ซึ่งเป็นคนส่วนมากที่มาร่วมประชุม

ทางเครือข่ายฯ ขอวิงวอนไปยังฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อย่าได้เอาประเด็นการประชุมของประชาชนนี้ ไปสร้างผลประโยชน์หรือความเสียหายทางการเมืองแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง   และขอวิงวอนไปยังกลุ่มพี่น้องประชาชนไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ใช้วิจารณญานในการรับฟังข่าวสาร เนื่องจากกระแสข่าวในสภาวะการเมืองปัจจุบันอาจจะสร้างความสับสบและเข้าใจผิดได้โดยง่าย


ทั้งนี้ หากเกิดความเข้าใจผิดและนำไปสู่ความรุนแรง มันจะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่เองทั้งหมด  โดยเฉพาะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความสงบของบ้านเมือง

เครือข่ายประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสาน

รายชื่อผู้ลงนามแถลงการณ์

 1. สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
 2. เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา
 3. เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง
 4. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
 5. เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ
 6. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
 7. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.ภาคเหนือ)
 8. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)
 9. มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) 
 10. สมัชชาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
 11. เครือข่ายทรัพยากรและสิ่่งแวดล้อมภาคอีสาน
 12. ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน (ศสส.)
 13. ศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำโขง
 14. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
 15. คณะกรรมการชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 kv.จ.อุดรธานี
 16. กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำพะเนียง
 17. กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขง อ.ปากชม จ.เลย
 18. กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 19. มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม จ.เชียงใหม่
 20. เครือข่ายลุ่มน้ำแม่แจ่ม 19 สาขา  จ.เชียงใหม่
 21. สถาบันอ้อผะหญา
 22. คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ จ.แพร่
 23. กลุ่มคัดค้านเขื่อนโป่งอาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 24. กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขาน ต.ออบขาน จ.เชียงใหม่
 25. กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขาน หมู่บ้านแม่ขนินใต้ ต.บ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 26. เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอิง จ.พะเยา และ เชียงใหม่
 27. เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
 28. สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล
 29. สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)
 30. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
 31. เครือข่ายสลัม 4 ภาค
 32. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)
 33. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
 34. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)
 35. เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา
 36. เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล
 37. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 38. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
 39. กลุ่มตะกอนยม ต.สะเอียบ จ.แพร่
 40. โครงการเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า
 41. เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละว้า จ.ขอนแก่น
 42. กลุ่มพิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง
 43. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาว
 44. เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของ จ.อุบลฯ
 45. เครือข่ายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน
 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา