eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

หนังสือเปิดผนึกถึง

นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ให้ดำเนินการต่อท่าทีพฤติกรรมการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมของรองนายกรัฐมนตรี

3 มิถุนายน 2556 

ตาม ที่รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปราศรัยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 บนเวที เพื่อไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย ณ.สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ที่ปรากฏตามในคลิปวีดีโอและโซเชียลมีเดียในขณะนี้ ได้กล่าวย้อนถึงการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Water Summit) ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556

 ซึ่ง เป็นประเด็นหลักที่รองนายกรัฐมนตรีได้นำมากล่าวปราศรัยบนเวทีถึงผู้เห็นต่าง ในแผนการจัดการน้ำ ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ด้วยการใช้วาจาที่ไม่สุภาพเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงเจตนาการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจะกล่าวและมีท่าทีเช่น นั้น

ช่วง การประชุมผู้นำด้านน้ำโลก เกิดการพิพากวิจารณ์อย่างหนักถึงท่าทีและการใช้คำพูดของรองนายกรัฐมนตรี ที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการกุข่าวการล้มเวที ขัดขวางการประชุม จากกลุ่มผู้เห็นต่างกับแผนการจัดการน้ำของรัฐบาล ตลอดช่วงเวลาจัดงาน ซึ่งเครือข่ายประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสานถูกพาดพิงมาโดยตลอด

เครือ ข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสานได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการจัด กิจกรรมเวทีคู่ขนาน เป็นการจัดประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ปัญหา และข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดการน้ำของรัฐ โดยเฉพาะเพื่อให้ประชาชนในระดับรากหญ้าสามารถบอกเล่าในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ความเป็นความตายของชุมชน ไม่ได้มีการไปประท้วงหรือใช้ความรุนแรงในสถานที่จัดประชุมแต่อย่างใด และนำเสนอข้อกังวลของชาวบ้านอย่างเปิดเผยมาโดยตลอด

การ ปราศรัยบนเวทีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน จึงเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความอคติ และความดันทุรังในการดำเนินงาน ไม่ฟังเสียงอย่างรอบด้าน และบิดเบือนประเด็นจากข้อเท็จจริง ใช้วาจาที่ไม่สุภาพและสร้างสรรค์ ใส่ร้ายสร้างความเสียหาย ข่มขู่ คุกคาม และยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริงในเวทีสาธารณะให้เป็นที่กระจ่าง

เครือ ข่ายประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสาน รับไม่ได้กับท่าทีพฤติกรรมและคำพูดรองนายกรัฐมนตรี จึงขอเรียกร้องให้ยุติท่าที พฤติกรรมและการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม กลับเข้าสู่การดำเนินงานที่มีบรรยากาศของการมีส่วนร่วม จริงใจในการดำเนินงานร่วมกันทุกฝ่าย ฟังเสียงของชุมชนท้องถิ่น โดยถือประโยชน์และการแก้ไขปัญหาเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์อื่นใดที่แอบแฝง

ดังนั้นเครือข่ายประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสาน 42 องค์กรตามรายชื่อลงนามแนบท้าย

จึง เรียนมาเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของรองนายก รัฐมนตรี เพราะท่าทีดังกล่าวไม่สมควรอย่างยิ่งต่อการตำรงตำแหน่งอีกต่อไป

 

เครือข่ายประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสาน

 

รายชื่อผู้ลงนามแถลงการณ์

1.      สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

2.      เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา

3.      เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง

4.      เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)

5.      เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ

6.      ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

7.      คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)

8.      เครือข่ายทรัพยากรและสิ่่งแวดล้อมภาคอีสาน

9.      ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน (ศสส.)

10.  ศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำโขง

11.  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี

12.  คณะกรรมการชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 kv.จ.อุดรธานี

13.  กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำพะเนียง

14.  กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขง อ.ปากชม จ.เลย

15.  กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

16.  มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม จ.เชียงใหม่

17.  เครือข่ายลุ่มน้ำแม่แจ่ม 19 สาขา  จ.เชียงใหม่

18.  สถาบันอ้อผะหญา

19.  คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ จ.แพร่

20.  กลุ่มคัดค้านเขื่อนโป่งอาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

21.  กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขาน ต.ออบขาน จ.เชียงใหม่

22.  กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขาน หมู่บ้านแม่ขนินใต้ ต.บ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

23.  เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอิง จ.พะเยา และ เชียงใหม่

24.  เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

25.  สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล

26.  สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)

27.  สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

28.  เครือข่ายสลัม 4 ภาค

29.  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)

30.  เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)

31.  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)

32.  เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา

33.  เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล

34.  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

35.  ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ

36.  กลุ่มตะกอนยม ต.สะเอียบ จ.แพร่

37.  โครงการเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า

38.  เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละว้า จ.ขอนแก่น

39.  กลุ่มพิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง

40.  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาว

41.  เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของ จ.อุบลฯ

42.  เครือข่ายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา