eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

วาระคนอีสานดังกระหึ่มก้องฝั่งโขง

27 พฤษภาคม 2556  แกนนำสภาประชาชนภาคอีสาน กว่า  300 คน ร่วมจัดเวทีพลเมืองภาคอีสานเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย บริเวณวัดมีชัยท่า ริมแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.หนองคาย  มีสาระสำคัญว่า ปัญหาของคนอีสานไม่ได้เกิดจากคนอีสาน แต่มีสาเหตุมาจากโครงสร้างอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม รวมศูนย์อำนาจและผูกขาดในการจัดการ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังตัวอย่างเช่น

 • โครงการการจัดการน้ำ ภายใต้เงินกู้ 3. 5 แสนล้านบาท ที่รัฐวางแผนและตัดสินใจอย่างเบ็ดเสร็จ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • การรุกของนายทุนต่างชาติ กว้านซื้อที่ดินในภาคอีสานเพื่อการสร้างระบบอุตสาหกรรม ที่เอาทรัพยากรของภาคอีสานเช่นโปรแตส น้ำมัน และแร่ธาตุอื่นๆ
 • กรณีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติ กลับมีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง ในประเทศต้นน้ำและส่งผลกระทบต่อชีวิตคนในประเทศท้ายน้ำทั้ง 6 ประเทศ รัฐกลับละเลยต่อการแก้ปัญหา
  ฯลฯ

แกนนำทั้ง 20 จังหวัดพร้อมใจที่จะให้มีขบวนการประชาชนคนอีสาน สร้างการเรียนรู้ เพื่อการปลดปล่อยให้ประชาชนจัดการตนเองในทุกจังหวัด มีอำนาจในการจัดการทัพยากรต่างๆตลอดทัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้แร่ธาตุ  ด้วยตัวเอง โดย ขบวนองค์กรชุมชนคนอีสานพร้อมใจกันประกาศวาระประชาชนคนอีสานภายใต้หลักการดังนี้

 1. สร้างกระบวนการประชาชนคนอีสาน เคลื่อนไหวการพัฒนาตามหลักสิทธิชุมชน ภายใต้รัฐธรรมนูญ มุ่งสู่จังหวัดจัดการตนเอง
 2. สภาประชาชนภาคอีสานจะร่วมมือสร้างพลังเพื่อจัดการทรัพยากรที่สำคัญๆและทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า แร่ธาตุโดยประชาชนคนอีสานเอง ภาครัฐต้องมีบทบาทในการเอื้อและสนับสนุนตามที่คนอีสานร้องขอ
 3. ประชาชนภาคอีสานจะสร้างการเคลื่อนไหว ให้ประชาชนคนอีสานได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ภาครัฐต้อง
  3.1    ลดและยกเลิกการปกครองแบบสั่งการ(ส่วนภูมิภาค) เป็นการให้อำนาจชุมชนจัดการตนเอง
  3.2    ลดและยกเลิกการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางไปสู่จังหวัดต่างๆอย่างจริงจัง

สภาประชาชนภาคอีสานจึงประกาศวาระของตัวเอง เพื่อชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขของคนอีสาน


สภาประชาชนภาคอีสาน

27 พ.ค 2556

ลุ่มน้ำโขงจังหวัด  หนองคาย

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา