eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

Living River Siam Association

วิสัยทัศน์

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลย์ของระบบนิเวศแม่น้ำ

พันธกิจ

หน้าที่ขององค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตคือ การปกป้องแม่น้ำและระบบนิเวศ ปกป้องสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาทรัพยากรน้ำขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขง และสาละวินซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของอนุภูมิภาค

 1. เรา ส่งเสริม สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นตนเอง
 2. เรา สนับสนุน แนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่ตั้งอยู่บนความรู้ท้องถิ่น
 3. เรา คัดค้าน ภัยคุกคามแม่น้ำและระบบนิเวศลำน้ำในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

คำขวัญ : ปกป้องแม่น้ำ ปกป้องชีวิต

ยุทธศาสตร์

 1. ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
  1. สนับสนุนการจัดการน้ำโดยชุมชนท้องถิ่น บนฐานของความรู้และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น
 2. ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
  1. ผลิตและเผยแพร่ ความรู้และข้อมูลจากท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ความร่วมมือ
  1. เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น
  2. เสริมสร้างความร่วมมือของและจากภาคีสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

ความเป็นมา

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต หรือ Living River Siam Association เดิมชื่อ เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Rivers Network) หรือที่เรียกกันย่อๆว่า "ซีริน" (SEARIN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2542 ซึ่งตรงกับวันหยุดเขื่อนโลกเพื่อปกป้อง แม่น้ำและชีวิต ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตามทะเบียนเลขที่ 2487 ต่อมาจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ 21 ธันวามคม 2555 ตามทะเบียนเลขที่ 20/2555

องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตก่อตั้งโดยนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวิน ที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยแม่น้ำในอนุภูมิภาคนี้โดยเฉพาะชนพื้นถิ่น

กรรมการที่ปรึกษา    

 • ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ         
 • ศ. ศรีศักร วัลลิโภดม            
 • ผศ.ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัค        
 • รศ. สุริชัย หวันแก้ว
 • นายหาญณรงค์  เยาวเลิศ            

คณะกรรมการสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

1. นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น นายกสมาคม
2. นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา อุปนายก
3. นาสายัณน์ ข้ามหนึ่ง เลขานุการ
4. นางสาวสหัทยา วิเศษ เหรัญญิก
5. นายสมเกียรติ มีธรรม ประชาสัมพันธ์
6. นายชาติชาย ธรรมโม กรรมการ
7. นายประจักษ์ ศรีคำภา กรรมการ
8. นางวันดี ทวีศักดิ์สุวรรณ กรรมการ
9. นางดวงพร ถิ่นทัพไทย กรรมการ
10. นางบัวคำ ชัยมงคล กรรมการ
11. นางสาวประภาภรณ์ แปงเขียว กรรมการ

เจ้าหน้าที่

1. นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง ผู้ประสานงานองค์กร
2. นายสมเกียรติ มีธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการลุ่มน้ำแม่แจ่ม
3. นายพิศณุกรณ์ ดีแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการลุ่มน้ำอิง-น้ำโขง
4. นางสาวจันทร์นภา คืนดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการลุ่มน้ำมูน-น้ำโขง
5. นางสาวประภาภรณ์ แปงเขียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและธุรการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

 
แม่น้ำเพื่อชีวิตของเรา : เสียงต้านไซยะบุรี

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา