eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

 คำประกาศปากมูล

ฉันทามติร่วมกันของการประชุมเรื่องเขื่อน แม่น้ำและประชาชน

ของกลุ่มประเทศ ในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 1  

"ระงับการสร้างเขื่อนใหม่ ยกเลิกการใช้เขื่อนที่มีอยู่ และฟื้นฟูชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับ ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน"

ประกาศ ณ ริมฝั่งแม่น้ำมูนและแม่น้ำโขง อ.โขงเจียม ประเทศไทย

๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓

พวกเรา คือตัวแทนประชาชนจาก ๑๒ ประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกและเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประกอบด้วย เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย พม่า ไต้หวัน เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และฮ่องกง พวกเราได้มารวมตัวกัน ณ ปากมูลเพื่อที่จะแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสนับสนุน การต่อสู้และสร้างความเข้มแข็ง ของขบวนการประชาชนเพื่อต่อต้านความอยุติธรรมที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่

                   พวกเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันว่าพวกเราต่าง ประสบชะตากรรมเดียวกันนั่นก็คือ ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เพราะว่าเขื่อนได้ทำลายสายน้ำและวิถีชีวิตของประชาชน เขื่อน ได้ทำลายชุมชน วัฒนธรรม รวมไปถึงสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพวกเรา

                   เพื่อยืนหยัดถึงสิทธิและวิถีชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนและเพื่อปกป้องแม่น้ำ พวกเราจึงเรียกร้อง ดังต่อไปนี้

                     ๑. ให้ระงับการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จน กว่าปัญหาที่เกิด ขึ้นจากการสร้างเขื่อนจะได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้อง และมีการฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน นอกจากนี้ จะต้องมีการยกเลิกการใช้งานเขื่อนที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและมีการฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมของแม่น้ำอย่างเร่งด่วน

                     ๒. องค์กรช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทวิภาคีและพหุภาคีจะต้องระงับการให้เงินกู้สนับสนุนเงิน ทุนในการสร้างเขื่อน โดยทันที การให้เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจะต้องไม่นำไปสู่การทำลายวิถีชีวิตของประชาชน บรรดาบรรษัทข้ามชาติ บริษัทเอก ชน และธนาคารเอกชน จะต้องยุติการลงทุนในโครงการเขื่อนที่ไม่ให้ความยุติธรรมกับชาวบ้าน

                     ๓. รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ บริษัทสร้างเขื่อน บริษัทที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเขื่อน ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการ พัฒนาเอเชีย และธนาคารเอกชน ซึ่งมีส่วนในการสร้างเขื่อนที่นำไปสู่การทำลายวิถีชีวิตและชุมชน จะต้องรับผิดชอบทำการฟื้นฟูชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน

                    ๔. ต้องมีการทำการศึกษาอย่างเป็นอิสระและจริงจังถึงเหตุผลในการสร้างเขื่อน และต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน ต่อการจัดการความต้องการทรัพยากรและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าและก่อมลพิษน้อยกว่าให้เป็นทางเลือกของ ประชาชนในเรื่องพลังงานและน้ำแทนการสร้างเขื่อน

                    ๕.การดำเนินโครงการเขื่อนจะต้องได้รับฉันทามติอย่างสมัครใจจากชุมชนที่จะได้รับผลกระทบ ต้องทำการเปิดเผย ข้อมูลโครงการต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ โดยตรงจากโครงการเหล่านั้นอย่างโปร่งใส และทันท่วงที ยิ่งไปกว่านั้น พวกเราขอเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยทั่วเอเชียเพื่อเปิดให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากขึ้น ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่มมากขึ้น เพื่อที่ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การใช้และจัดการทรัพยากรของพวกเขา

                   ๖. หยุดการปราบปรามชนพื้นเมืองอันเนื่องมาจากการก่อสร้างเขื่อนและโครงการอื่นๆ พวกเราขอเรียกร้องให้มีการ เคารพสิทธิทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และสิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองอย่างสมบูรณ์

                    ๗. พวกเราขอต่อต้านการแปรสิทธิ์ในการจัดการและเข้าถึงแม่น้ำและน้ำให้ไปอยู่ในมือของเอกชน รวมถึงการรวม ศูนย์อำนาจการจัดการทรัพยากรอันไม่ชอบธรรมโดยรัฐ อาทิ รัฐบาลพม่า เนื่องจากสิทธิในการใช้นำเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ มนุษย์ แม่น้ำจะต้องอยู่ในการปกป้องรักษาจากชุมชน มิใช่ตกอยู่ในมือของนายทุนหรือรัฐบาลทหารที่ขาดความชอบธรรม

                    เพื่อให้ข้อเรียกร้องของพวกเราได้รับการปฏิบัติ พวกเราขอประกาศว่าพวกเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้ร่วม กันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ในการหยุดยั้งการให้เงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงฟื้นฟูสภาพแม่น้ำและชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตที่ผูกพันแนบแน่นกับสาย น้ำมายาวนาน

น้ำเพื่อชีวิต มิใช่เพื่อความตาย

เอาเขื่อนคืนไป เอาธรรมชาติคืนมา

รับรองโดย

 • Asian Regional Exchange for New Alternatives, Hong Kong
 • Assembly of the Poor, Thailand
 • Cambodia Environmental Preservation Association, Cambodia
 • Church World Services, Cambodia
 • Coalition of Concerned NGOs Against Bakun Dam, Malaysia
 • Committee Against the Yongwong Dam Project, Tong River, Korea
 • Cordillera Peoples’ Alliance, Philippines
 • Earth Rights International, Thailand
 • Friends of the Earth, Japan
 • Friends of the People, Thailand
 • Group of Villagers Affected by Hua Na Dam, Thailand
 • Group of Villagers to Protect the Yom River (Kaeng Sua Ten), Thailand
 • Indigenous Peoples Development Centre, Malaysia
 • Korean Federation for Environmental Movement, Korea
 • Legal Rights and Natural Resources Center (LRC-KSK/Friends of the Earth-Phils), Philippines
 • LRA, Indonesia
 • Meinung People’s Association, Taiwan
 • Mekong Watch, Japan
 • National Dam Opposition Network, Japan
 • Sagami River Campaign-Symposium, Japan
 • Sahabat Alam Malaysia
 • SOS Selangor, Malaysia
 • South-East Asia Rivers Network, Thailand
 • Taiwan Environmental Action Network, Taiwan
 • TUNOD KSM – Alliance of Indigenous Organizations in Sierra Madre Mountain, Philippines
 • Villager Committee to Restore the Mun River, Thailand
 • Villager Committee to Protect the Lam Dom Yai River, Thailand
 • Villager Committee to Protect the Rub Ror River Basin, Thailand
 • WALHI, Indonesia
 • WALHI Papua, Indonesia
 • Wildlife Fund Thailand
 • Yayasan Tanah Merdeka, Indonesia  
 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา